بایزید بسطامی

از بایزید بسطامی پرسیدند:

علامت محبت حق تعالی چه باشد؟

گفت: علامت آنکسی که حق تعالی او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد:

 سخاوتی چون سخاوت دریا

شفقتی چون شفقت آفتاب
و تواضعی چون تواضع زمین
/ 0 نظر / 2 بازدید