ترک در اشعار مولوی هیچ شباهتی با ایرانیان ترکی آذری زبان در ایران ندارد

«ترک» در اشعار مولوی هیچ شباهتی با ایرانیان «ترکی آذری زبان» در ایران ندارد

ازآغاز ظهور نام ترک در تاریخ و در ادبیات ایران و جهان ، همواره غارت و چپاول و یغما نیز به عنوان صفت ، به دنبال این نام آمده است ؛ ترک غارتگر ، چپاولگر ، یغماگر و غیره .

به علت زندگی بدوی و دامداری و مهاجر بودن اقوام ترک (  ترکمن ، غز ، مغول ، ازبک و غیره ) آنان همواره بر اقوام یکجانشین و کشاورز و متمدن تجاوز و تعدی می نمودند .

معنای مدنیت یعنی شهرنشینی و ترکان دامدار مهاجر به هیچ وجه یکجانشین نبودند تا معنای مدنیت و شهرنشینی را درک کنند . به گواه تاریخ اقوام ترک ، دیرتر از هر قوم و قبیله یی در جهان یکجانشین شدند . روزی آنان با غارت و یغما به دست می آمد.

 این خصوصیت به دوران معاصر ما نیز تسری پیدا کرده است . و با وجود یکجانشین شدن آنان ، خوی غارتگری و دزدی هنوز در برخی از آنان -  پان ترکان - بیدار مانده است . نکته این جاست که ویژگی این غارتگری جدید فرهنگی بودن آن است .

دزدیدن آداب و رسوم دیگر ملت ها و همچنین مفاخر و بزرگان دیگر ملل که مظاهر تمدن آن ملل به حساب می آیند از این نمونه است ؛ مثلا دزدیدن عید نوروز ، رستم ، حضرت محمد ( ص ) . شاید در نگاه اول غیرمنتظره به نظر برسد اما پان ترکان ، زرتشت سپیتمان را ترک و کتاب مقدسش اوستا را نیز به زبان ترکی باستان می دانند ؛-بی آنکه بدانند اوستا توسط بزرگ ترین زبان شناسان جهان ترجمه شده و بسیاری از روایت های شاهنامه ریشه یی اوستایی دارد  -  .

 آنان به دلیل فقر فرهنگی و احساس حقارت شدید ، همه اقوام باستانی را که نابود شده و در اقوام دیگر استحاله یافته اند از نیاکان خود می شمارند و ترک خطاب می کنند ؛ مثلا سومری ها و ایلامیان باستانی را . آنان حتی به مادهای آریایی هم رحم نمی کنند .

وقاحت این غارتگران به حدی است که مثلا ابوعلی سینا ، ابوریحان بیرونی ، فارابی ، نظامی گنجه یی ، خاقانی شروانی و مولوی و بسیاری از بزرگان و مفاخر ایرانی را ترک خطاب می کنند . آنان که تا همین چند سده اخیر با دامداری و مهاجرت و ییلاق و قشلاق اموراتشان می گذشته است  و دارای چشمانی تنگ و گونه هایی برآمده و پوستی زرد بودند. 

چندی پیش که جلد اول کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی را مطالعه می کردم در صفحه 289 کتاب که به کوشش رینولد نیکلسون و انتشارات اروند منتشر شده است با این حکایت روبرو شدم :

" قصد کردن غزان به کشتن یک مرد تا آن دگر بترسد "

 آن غزان ترک خون ریز آمدند

بهر یغما بر دهی ناگه زدند

دو کس از اعیان آن ده یافتند

در هلاک آن یکی بشتافتند

و ادامه حکایت که آن فرد اعیان که ترکان غز قصد کشتن او را کرده بودند می گوید : من هم مانند آن یکی زر ندارم . چرا دیگری را نمی کشید تا من بترسم . و مولوی می فرماید خداوند قوم هود و نوح را کشت تا ما از گناه بترسیم .

 

و در صفحه ی 884 کتاب که حکایت " جواب قاضی سوال صوفی را و قصه ترک و درزی را مثل آوردن " است چندین بار ترکان را به مانند موجوداتی ناقص العقل و بیگانه خطاب می کند :

ترک خندیدن گرفت از داستان

چشم تنگش گشت بسته آن زمان

...........................................

ترک را از لذت افسانه اش

رفت از دل دعوی پیشانه اش

...........................................

لابه کردش ترک کز بهر خدا

لاغ می گو که مرا شد مغتذا

..........................................

همچنین بار سوم ترک خطا

گفت لاغی گوی از بهر خدا

گفت لاغی خندمین تر زان دو بار

کرد او این ترک را کلی شکار

چشم بسته عقل جسته مولهه

مست ترک مدعی از قهقهه

........................................

چون چهارم بار آن ترک خطا

لاغ از آن استا همی کرد اقتضا

رحم آمد بر وی آن استاد را

کرد در باقی فن و بیداد را

مشاهده می کنیم با آنکه حضرت مولوی در همین دو حکایت چندین بار ترکان را با عباراتی چون ، غزان ترک خون ریز ، یغماگر ، چشم تنگ ، ترک خطا و ترک مدعی خطاب می کند ، این بی خردان پان ترک غارتگر ، به دلیل اینکه مولوی از ترس حمله ترکان مغول به روم مهاجرت کرد و در قونیه - که در ترکیه فعلی واقع است – اقامت گزید و در آنجا مدفون است ، حضرت را تورک خطاب می کنند!  «از همه ی ایرانیان چنین صفاتی دور بوده است و دور باد»

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

منبع:

http://www.aniranian.blogfa.com/post-6.aspx

/ 0 نظر / 3 بازدید