فهرست نامه پژوهش های زبان دیرینه آذربایجان

   
 

فهرست نامه پژوهش های

زبان دیرینه آذربایجان

 

        

 

بخش دوم (م-ی)

       

 پژوهش وگردآوری:بابک آذرتات(علیخانی)

 

             به نام خداوند جان و خرد: 

                                     ...فروهر پاکدین آتورپات1 را می ستاییم...

                                                                             «یشت ها»


181)ماهنامه آناهید پیش شماره سال1/(تیرماه1382)/رویه های46تا53/زبانهای باستانی

  آذربایجان/دکتر حسینقلی کاتبی/

182)ماهنامه آناهید شماره2 سال1/(مهرماه1383)/(رویه های31تا37/زبان آذری پهلوی

  (فارسی)ازظهوراسلام تا امروز/غلامرضاانصاف پور/)و(رویه های104تا114/تبارمردم

  آذربایجان(مادی ها)و وحدت این قوم با دیگر اقوام ایرانی/ غلامرضاانصاف پور/)/

183)ماهنامه ایران مهر شماره5/(آذر1382)تهران/رویه های7 تا15/زبان دیرین آذربایجان/

  دکتر منوچهر مرتضوی/

184)ماهنامه ایران مهر شماره6/(دی1382)تهران/رویه های32 تا36/زبان مردم آذربایجان

  و پان تورکیسم/محمدتقی سبکدل/

185)ماهنامه ایران مهرشماره 17-16/(شهریور- مهر1384)تهران/رویه های46 تا51/ تات

  های داغستان و افسانه های مردمی آنان/رحمان رجبی (یزدانی فر)/

186) ماهنامه چیستا سال6/(1368)تهران/رویه های413 تا420/نوروز در تالش/علی

  عبدلی/

187)ماهنامه چیستا سال14/(6- 1375)تهران/رویه های35 تا40/گاثاها و نام اماکن تالش/

  علی عبدلی/

188)ماهنامه چیستاشماره8 و9سال14(پیاپی138-139)/(اردیبهشت-خرداد1376)/رویه

  های640تا647/تات وتاتی/دکترمحمد ترابی/

189)ماهنامه چیستاشماره206-207/(اسفند1382-فروردین1383)/رویه های456تا469/

  آئین های نوروزی در تاکستان/روح الله خالقی/

190)ماهنامه چیستاشماره2و3 سال16(پیاپی153-152)/(آبان- آذر1377)/رویه های185

  و186/ رودبار زیتون ، مرز زبان گیلان/ بابک قلی زاده دارستانی/[درباره کردی،ترکی ،

  تاتی]/

191)ماهنامه خواندنی شماره22 سال3/(خرداد1384)تهران/رویه های45 تا48/بررسی روند

  جایگزینی زبان آذری کنونی به جای«آذری مادی»/یحیی خان محمدآذری/

192)مجله آینده شماره4-6/ سال5/(تیر-شهریور1358)/به کوشش ایرج افشار/رویه های

  302تا305/نامه[ای]درباره ی زبان آذربایجان/امیل بئرE.Baer,/

 

193)مجله آینده سال9/(1362)/ رویه های675 تا677/ زبان فارسی در زنجان/استاد ایرج

  افشار/

194)مجله آینده شماره5 سال9/(1362)/یادی دیگر از مسائل زبان فارسی/میر احمد

  طباطبائی/

195)مجله آینده شماره2 و3 سال10/(1363خرداد- اردیبهشت)/ رویه های126تا136/                 

  زبان مردم آذربایجان در گذشته/عنایت الله رضا/

196)مجله آینده شماره... سال10/(1363)/ رویه های379 تا381/زبان فارسی در زنجان

  حمید ایزدپناه//به همراه نوشته های شایسته ادب و عباس موسوی/

197)مجله آینده شماره های1تا3سال11/( فروردین تاخرداد1364)تهران/ رویه های146تا

  153/پندام وپنام[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/مهری باقری

  (سرکاراتی)/

198)مجله آینده شماره 7-8 سال12/(مهر-آبان1365)/ رویه 363/ درباره ی لفظ تاجیک

 و تات/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/

199)مجله آینده شماره6-7 سال13/(شهریور- مهر1366)/ رویه های484- 485/تاجیک و

  تات[یادداشت]/محمد جعفر ملک زاده/

200)مجله آینده شماره...سال14/(1367)/رویه های247 تا253/زبان فارسی و آذربایجان/

  تقی ارانی/

201)مجله آینده شماره10تا12جلد15/ رویه های753 تا757/واژگان همانند در گویش های سمنانی و آذری/پناهی سمنانی/

202)مجله آینده شماره...سال16/(1369)/ رویه های719 تا723/غزلهای«آذری»بدر –

  شروانی/علی عبدلی/

203)مجله آینده شماره های5تا8سال17/(مرداد-آبان1370)تهران/ رویه های593تا595/

  زوارنو،زوانو[درباره ی یک واژه آذری مستعمل در آذربایجان]/عزیز دولت آبادی/

204)مجله آینده شماره های1تا4سال17/(فروردین تا تیر1370)تهران/ رویه های71تا78/

  سه کتاب درباره تالش و تات[گردآوری علی عبدلی](غزل های آذری بدرشیروانی) /

  احمد اقتداری/

205)مجله آینده شماره های1و3و7و12سال18/تهران/

206)مجله آینده شماره های1تا3سال19/(فروردین تا خرداد1372)تهران/ رویه های23تا

  28/زبان آذری وگویش«قراونه»درسده هشتم هجری/یحیی ذکاء/

207)مجله آدینه شماره29/(آبان ماه1368)/مقاله طواف سهند/ایرج افشار/

208)مجله آموزش و پرورش شماره10سال8/(مهرماه1317)تهران/رویه های1تا8/ زبان

  تبریزی /دکتر سیدمحمد محیط طباطبایی/

209) مجله ارمغان شماره1و2سال24/رویه های86تا96/(1328)/آذربایجان و زبان آذری/

  ایزدیار/

210) مجله اندیشه نیک شماره2/(1354)/آذریگان(آگاهیهایی درباره ی گویش آذری)/

  صادق کیا/62رویه/

211) مجله ایران شناسی شماره...سال2/(پاییز1369) بتسدا(Bethesda)آمریکا/ رویه-

  های331-330/درباره ی فرهنگ و ادبیات آذربایجان/کاظم خویی/

212) مجله ایران شناسی دوره3/(1371) بتسدا(Bethesda)آمریکا/ رویه های 602 تا

  611/ سرنوشت تلخ تالش ها در آذربایجان شوروی/وارتان گریگوریان/

213) مجله ایرانشهرشماره4/پروفسور مارکوارت(j.marquart)/(1901م.)برلن(1280

  خورشیدی)/رویه های 395 تا404یک کنفرانس علمی درباره ی آذربایجان/

214) مجله ایرانشهر/(1924)برلین/سلسله مقاله درباره زبان فارسی در آذربایجان/دکتر

  تقی ارانی/

215) مجله ایران کوده شماره10/دکتر محمد مقدم/(1317)تهران/رویه های4تا18/یک

  سند تاریخی از گویش آذری تبریز(به انضمام رساله روحی انار جانی)/

216) مجله ایران نامه سال.../ آمریکا/ دو غزل تازه یافته/یحیی ذکاء/

217) مجله ایران نامه سال5/(1365)آمریکا/ رویه های76 تا80/ درباره ی گویش «کنار-

  آب»/یحیی ذکاء/

218)مجله بخارا شماره16 سال3/(بهمن و اسفند ١٣٧٩)/ رویه های84 و85/ تازه ها و پاره

  های ایران شناسی( ٢۵ :)سست- معبرابن سینا- تاتی گویی/ ایرج افشار/[درباره ی گویش

  تاتی آبادی سست در 10 کیلو متری شمال اسفراین]/

219)مجله بررسیهای تاریخی شماره1سال4(پیاپی19)/(فروردین-اردیبهشت1348)/رویه –

  های41تا52/سخنی در پیرامون آذربایگان/عنایت الله رضا/

220)مجله بررسیهای تاریخی شماره2و3سال4(پیاپی20و21)/(خرداد-شهریور1348)/

  رویه های49تا64/حدود تاریخی آذربایجان ایران/دکتر محمد جواد مشکور/

221)مجله بررسیهای تاریخی شماره1سال6/(فروردین-اردیبهشت1350)/رویه های331 تا

  350/پیشینه تاریخی سرزمین داغستان/ مجید یکتائی/ [درباره ی تاریخ پیش از اسلام،

  خط،زبان تاتی]/

222)مجله پیمان شماره های11-12 دوره3/رویه های685-688/زبان آذربایجان/احمد

  کسروی تبریزی/

223)مجله پیمان شماره7 سال7/(فروردین1321)/مقالات احمد کسروی/

224)مجله تاریخ شرق باستان جلد2 بخش3/(1903)مسکو/ردپای زبان های سامی در

  گویش تاتی یهودیان کوهستانی/ و.س.میلر(پدر)/

225)مجله تعلیم و تربیت دوره8/(مهر1317)/رویه های1تا8/درپیرامون زبان فارسی

  (تبریزی)/دکتر سید محمد محیط طباطبایی/

226)مجله تماشاشماره.../(1348)/سخنی پیرامون آذربایگان/دکتر عنایت الله رضا/

227)مجله تماشاشماره352سال7(29بهمن2536)/ رویه های18و19و80 و81 و102/ زبان

  آذربایجانیان (پژوهشی در کتاب ناشناخته ی مولانا روحی انارجانی،سده یازدهم)/

  فریدون جنیدی/

228)مجله جهان اخلاق/(فروردین1325)/رویه های82 تا93/خلخالی یک لهجه از اذری/

  عبدالعلی کارنگ/

229)مجله خواندنیها شماره6سال6 (پیاپی158)/(شنبه7مهر1324)/ رویه های6 و 7 و 8 / به

  آذربایجان.../ محمد تقی بهار/[درباره فرهنگ،تاریخ و زبان آذربایجان]/

230)مجله دانش شماره7سال3/رویه های384و385/یک دوبیتی آذری از شیخ صفی

  الدین اردبیلی/یحیی ذکاء/ (امرداد1333)/

231)مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی قزوین شماره28/پیوست

  پاییز1382)/ رویه های36تا43/ سنت های مردم روستاهای تاکستان در مراقبت های

  زایمان:پژوهش کیفی/دکتر سعید آصف زاده،فریبا طاهرخانی و احمد قدوسیان/

232)مجله راه دانش شماره2/(1332)/گویش کرینگان«تاتی»/یحیی ذکاء/

233)مجله راهنمای کتاب شماره3و4دوره13/(خرداد-تیر1349)/رویه های296تا298/

 [درباره ی]دستور لهجه ی تاتی جنوبی/دکتر احسان یارشاطر/احمد تفضلی/

234)مجله راهنمای کتاب شماره4تا6دوره17/(تیرتا شهریور1353)/رویه های360تا366/

  [درباره ی] لهجه قوناقکندی زبان تاتی/گردآوری:مقصود حاجی یف/ابوالفضل

  آزموده/

235)مجله راهنمای کتاب سال19/(1355)/رویه های98 تا101/ [بررسی و شناسایی کتاب]

  گویش آذری از رحیم رضا زاده ملک/ماری اردهالی/

236)مجله زبانشناسی شماره2سال1(پیاپی2)/(پاییز وزمستان1363)تهران/ رویه های109تا

  112/ [بررسی و شناسایی کتاب] فرهنگ تاتی و تالشی ،علی عبدلی/دکتر علی اشرف

  صادقی/

237)مجله زبانشناسی شماره2 سال3/(پاییز و زمستان1365)/رویه های75تا80/ دو غزل

  تازه یافته/یحیی ذکاء/

238)مجله زبانشناسی شماره2 سال3/دانشگاه تهران/

239)مجله زبانشناسی شماره2 سال5/(پاییز وزمستان1367)/رویه های70 تا87/ارگتیو زبانها

  و گویشهای ایرانی/ایران کلباسی/

240)مجله زبانشناسی شماره2 سال7(پیاپی14)/(پاییز وزمستان1369)/رویه های59تا62/

  آذری یا طالشی[درباره ی اشعار بدر شروانی]/حمید حاجت پور/

241)مجله زبانشناسی شماره1 سال9(پیاپی17)/(بهار و تابستان1371)/رویه های54تا64/

  اشعار محلی جامع الالحان عبدالقادر مراغی/دکتر علی اشرف صادقی/

242)مجله زبانشناسی شماره2سال9(پیاپی18)/(1371)/رویه های25 تا39/گویش تاتی

  تاکستان(1)/عباس طاهری/

243)مجله زبانشناسی شماره1 سال11(بهار و تابستان1373)/(آذر1375)/رویه های38 تا

  57/توصیف ساختمان دستگاه فعل در گویش تالشی (دهستان طاسکوه ماسال)/مهرداد

  نغزگوی کهن/

244)مجله زبانشناسی شماره1و2 سال12/(1374)/رویه های96 تا112/گویش تالشی/حمید

  حاجت پور/

245)مجله زبانشناسی شماره1 سال17(پیاپی33)/(بهار وتابستان1381)/ رویه های22تا41/

  واژه هایی تازه از زبان قدیم مردم اران و شروان و آذربایجان/علی اشرف صادقی/

246)مجله زبانشناسی شماره1 سال18(پیاپی35)/(بهار وتابستان1382)/ رویه های1تا12/

  معارضه ی ترکی با فارسی در اران و شروان:چند بیت به یک گویش ارانی و شروانی/

  دکتر علی اشرف صادقی/

247)مجله زبانشناسی شماره2 سال18(پیاپی36)/( پاییز وزمستان 1382)/ رویه های1تا33/

  فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی/ دکتر علی اشرف صادقی/

248)مجله زبانشناسی شماره1 سال20(پیاپی39)/( بهار وتابستان 1384)تهران/:

  Pرویه های 39 تا56/دستگاه واجی گویش تالشی و کاربرد آن در تحلیل بعضی

     خصوصیات فارسی جدید/مهرداد نغزگوی کهن/

P رویه های57 تا98/شباهتها و تفاوتهای گویشهای تالشی،گیلکی،مازندرانی/دکتر ایران

   کلباسی/

P رویه های113 تا126/ارگتیو در گویش تالشی/محرم رضایتی کیشه خاله/

P رویه های142 تا 146/زبان تالشی،گویش خوشابر/ مهرداد نغزگوی کهن/[بررسی و

    شناسایی کتاب زبان تالشی ،گویش خوشابر/حمید حاجت پور/گیلکان/(1383)رشت]/

249)مجله سرو شماره1جلد1/(مهر1340)تبریز/رویه6/ترانه ای چند از آذربایجان(خلخال)

  / عبدالعلی کارنگ/

250)مجله سووتیسکایا ایتنوگرافیا/(1985)مسکو/رویه11/ عبارت تات همچون مشخصه

  نژادی در آسیای میانه،ایران و ماورای قفقاز/ف.د.لیوشکیویچ/

251)مجله فرهنگ ایران زمین جلد2دفتر4/(1333)/چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های329

  تا 372/رساله ی روحی انارجانی (رساله ای در آداب مردم تبریز)/ سعید نفیسی/

252)مجله فرهنگ ایران زمین جلد3/(1334)/ چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های22تا77/

  رساله لغات فرس قدیم اهالی رامند/منوچهر ستوده/

253)مجله فرهنگ ایران زمین جلد5 دفتر1/(1336)تهران/رویه های 51تا92/گویش«گلین

  قیه»یاهرزندی/گردآورنده:یحیی ذکاء/

254)مجله فرهنگ ایران زمین جلد6/(1337)/چاپ3/(1368)/سخن/ رویه های324

  تا327/خوئینی یکی از لهجه های آذری/منوچهر ستوده/

255)مجله فرهنگ ایران زمین جلد12/(1343)/ چاپ3/(1368)/سخن/رویه های323 تا

  329/اشاره ای دیرآمده بر لهجه ی رامند/جلال آل احمد/

256)مجله فرهنگ خراسان شماره7و8 سال2/(پاییز و زمستان1381)/رویه های183 تا

  192/تاتی،گویشی در شمال خراسان/حبیب صفرزاده/

257)مجله کادح (ویژه ی تالش)سال10/(اسفند1371)رشت/تأملی بر ضرب المثلها و

  کنایه های تالشی/نبی الله شعبانی/

258)مجله کادح (ویژه ی تالش)/(اردیبهشت1372)رشت/ فهرست نامه مطالعات و

  تحقیقات پیرامون گویش آذری/کامیار عابدی//رویه8/توصیف گویش تالشی/محرم

  رضایتی کیشه خاله/

259)مجله ماهتاب دوره1  ( شماره4/خرداد/ رویه های111تا115)و(شماره5/تیر/ رویه-

  های151تا155)و ( شماره6/امرداد/ رویه های191تا196)و( شماره7/شهریور/ رویه های

  231تا238)[1317]آذربایجان و زبان فارسی/ محمدامین ادیب طوسی/

260)مجله ماهتاب دوره1/ رویه های270تا276/زبان هرزندات مرند//دکتر محمدامین

  ادیب طوسی/

261)مجله مردم گیاه شماره2سال1/(1372)/رویه های101 تا104/تات ها مردمی ایرانی

  نژادند.نمونه ای از ضرب المثل ها/رحمن رجبی/

262)مجله کیهان فرهنگی شماره6سال9/(شهریور1371)/ رویه های17تا19/آذر،

  آذربایجان و آذری/ دکتر سید محمد محیط طباطبایی/

263)مجله گوهر شماره4سال6/(تیر1357)/ رویه های345 تا352/آذری یا آذربایجانی؟/

  دکتر سید محمد محیط طباطبایی/

264)مجله وهومن شماره10/(1357)/ رویه های66و67/آذربایجان وزبان دری/ابراهیم

  پورداوود/

265)مجله هفته وار کیهان هوایی شماره910/(1990)/

266)مجله هفته وار کیهان هوایی شماره968و987و990/(1992)/

267)مجله هفته وار کیهان هوایی/(1993)/

268)مجله یادداشت های دانشکده شرق شناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی/

  (1933)مسکو/درباره ی گویش قبایی زبان تاتی یهودیان کوهستان قفقاز/و.ب.میلر(پسر)/

269)مجله یادگار شماره3سال2/(1324)/( رویه های1تا9/زبان ترکی در آذربایجان/

  عباس اقبال آشتیانی/)و( رویه های43تا50/یک سند مهم در باب زبان آذری/عباس اقبال

  آشتیانی/)

270)مجله یادگارجلد3شماره6و7سال2/(رویه های 137تا139/محمدبن البعیث،و زبان

  آذری/محمد نخجوانی وعباس اقبال آشتیانی/)و(سیاست زبان/ عباس اقبال آشتیانی/)/

271)مجله یغما شماره2دوره18رویه های61تا66،شماره3دوره18رویه های127تا131/

  زبان های ایرانی در خارج از ایران- زبان های باستانی ایران،زبان های میانه،شرح زبان ها

  و لهجه های کنونی ایران/بهرام فره وشی/

272)مجموعه ای از فرهنگ عامه ی تاتی/(1940)/ {بر پایه نوشته اورانسکی در رویه 316

  (مقدمه فقه اللغه ی ایرانی/برگردان:کریم کشاورز/پیام/(1358)تهران/)از کتابها و نوشته-

  های تاتی نام برده شده}

273)مجموعه خطابه های نخستین کنگره ی تحقیقات ایرانی جلد1/به کوشش:مطفر

  بختیار/(1350)تهران/مذکر و مونث در گویش اشتهارد و سایر گویشهای تاتی مرکزی

  ایران/دکتر حسین نخعی(آذران)/

274)مجموعه سخنرانیهای کانون فرهنگی ایران جوان جلد3/(1351)تهران/رویه های121

  تا144/درباره ی زبان آذربایجان/مهندس ناصح ناطق/

275)مجموعه ی مقالات ایران شناسی/جلد1/برگردان ونگارش:ابوالفضل آزموده/

  پاسارگاد/چاپ1/(1376)تهران/رویه های243 تا250/لهجه ی قوناقکندی زبان تاتی/

  مقصود حاجی یف/

276)مجموعه مقالات مردم شناسی در دفتر اول/مرکز مردم شناسی وزارت فرهنگ و

  آموزش عالی/(1362)/رویه های159و160/تات/

277)مجموعه ی مقالات نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران(9 تا11 اردیبهشت

  1380)/به کوشش:حسن رضایی باغ بیدی/فرهنگستان زبان و ادب فارسی/(1381)تهران/

  رویه های491 تا497/ پژوهشهای دانشمندان شوروی درباره گویش تالشی (دانیله

  گویتیزو)/

278)مجموعه مقالات نوابی جلد1/دکتر یحیی ماهیار نوابی/(به کوشش محمود طاووسی)/ 

  مؤسسه آسیایی/(1355)شیراز/رویه های 1تا147/زبان کنونی آذربایجان// رویه های 157

  تا160/چکستانی مپسندیم// رویه های161تا210/ زبان مردم تبریز در پایان سده دهم و

  آغاز سده یازدهم هجری(رساله روحی انارجانی)/دکتر ماهیار نوابی/

279)مجموعه مقالات همایش بین المللی تات شناسی/دانشگاه آزاد واحد تاکستان/

    (آذرماه 1378)تاکستان/351رویه/ دربرگیرنده نوشتار های زیر:

1- مقدمه/محمد نو نژاد/

2- گزارش دبیر همایش/دکتر حمید طاهری/

3- جامعه و زبان تاتهای جمهوری آذربایجان/پروفسور مقصود حاجی یوف/

4- حدیث آشنا(نقد و بررسی ترانه های تاتی)/ دکتر حمید طاهری/

5- همایش بزرگ تات شناسی/دکتر منوچهر ستوده/

6- داستان زد یا ضرب المثل در زبان تاتی تاکستان/استاد علی پدرام/

7- راهکار های حفظ زبان تاتی/رشید جعفرپور/

8- معرفی کلور از جهات مختلف/محسن مجاوری کلور/

9- نگاهی به هویت وزبان تات/علی عبدلی/

10- پراکندگی گویشوران تات در شمال ایران«شهرستان رودبار- دهستانهای الموت و طالقان»/سید محمد تقی میر ابوالقاسمی/

11- بررسی گویش تاتی تاکستان/عباس طاهری/

12- بررسی تاریخی معنی و کاربرد واژه «تات»/نصرالله پورمحمدی املشی/

13- تاریخ الفباء تاتی و قواعد نگارش/سید عادل ایرانی کلور/

14- وضعیت کنونی زبان تاتی در تاکستان و برخی از مناطق اطراف/مجید رحمانی/

15- مراسم عروسی تاتهای تاکستان/دکتر حبیب الله طاهرخانی/

16- پیشینه ی تاریخی قوم تات/دکتر زهرا پیرایه شفق/

17- راهکار های حفظ زبان تاتی/اسدالله رحمانی/

18- نگاهی گذرا در رابطه با زبان تاتها وتاتی اسفرورین/محمد سلیمانی/

19- حکمت عامیانه تات(مثل ها،متل ها،کنایات،باورها،خرافات و...)/غلامرضا ملایی/

20- ضرب المثلهای تاتی شال/حسین غلامی/

21- نگاهی اجمالی به مبارزات مردم تاکستان/ابوالفضل اسلامی/

22- فرهنگ عامه تاتها(باورها و پندارهای تاتی)/باقر رحیمی ویسرودی/

23- فرهنگ،آداب و رسوم،معماری و حکمت عامیانه مردم سگزآباد/ کمیسیون فرهنگی سگزآباد/

24- غروب خورشید تاتی در گلین قیه/بهرام پارسا پور کلور/

25- تاتهای قفقاز/مازیار فرهنگ/

26- آئین سوگواری سالار شهیدان درشاهرود خلخال/بهمن مؤذن زاده/

27- ساختار دستوری تاتی/ابراهیم جهان بخشی/

28- وارثان شعر و ادب تات(سیری در احوال،آثاروسبک شاعری استادان محمد حسین طاهری وعلی پدرام)/فرهادرحمانی/

280)مختصر[ی]درباره ی زندگی و فرهنگ مردم شهرستان توالش/علی ماسالی/پایان نامه

  دانشگاهی/دانشگاه ملی ایران/(1352)تهران/

281)مراغه(افرازه رود)/ یونس مروارید/(1360)تهران/وزیری/ رویه های 125تا132/ زبان

  و نژاد-آذری وترکی/

282)مردم شناسی ایران/هنری فیلد/برگردان:دکتر عبدالله فریار/ناشر:کتابخانه ابن سینا/

  (1343)تهران/رویه های56 و60 و129و188و269و646 و743 و744/درباره تالش وتات/

283)مسائل تاریخی زبان فارسی/علی اشرف صادقی/نشر سخن/(1380)تهران/

284)مسالک و ممالک/ابواسحق ابراهیم اصطخری/[برگردان (المسالک والممالک)از

  سده5-6 هجری/به کوشش استاد ایرج افشار/بنگاه ترجمه و نشر کتاب/(1347)تهران/

/ 0 نظر / 2 بازدید